Photo: Sunset Trees
by David Chandler

Cymraeg/Welsh

Grwp Arweinydd EIRLYS HODGES Group Leader - eirlys@u3a-llandrindod.org.uk

Rydyn yn grŵp o ddysgwyr Cymraeg a siaradwyr Cymraeg sy’n cyfarfod i ymarfer ein Cymraeg. Fel arfer rydyn yn cyfarfod ar y trydydd Dydd Iau yn y mis am 2:00 y.p. yn ein cartrefi. Croesewir aelodau newydd. Rydyn wedi trafod nifer o bynciau o ddiddordeb Cymreig ac o ddiddordeb personol i ni e.e.teulu, llyfrau, caneuon, llenyddiaeth, hanes ac yn y blaen.

We are a group of Welsh learners and Welsh speakers who meet to practise our Welsh. We usually meet on the third Thursday of the month at 2:00 p.m. in each others’ homes. New members are always welcome. We have discussed various topics of Welsh interest and of interest to us e.g. family, books, songs, literature, history etc.

 

Programme 2019

Dydd Iau, Chwefror 21ain, Swyddi
Thursday, 21st February, Jobs

Dydd Iau, Mawrth 21ain, Llun enwog Salem
Thursday, March 21st, The famous painting Salem

Dydd Iau, Ebrill18fed, Deialog "Mynd i'r dafarn"
Thursday, April 18th, Dialogue "Going to the Pub"

Dydd Iau, Mai 16eg - Llyfr o'ch dewis
Thursday, May 16th - A book of your choice.

Dydd Iau, Mehefin 20fed - Person enwog (hanesyddol)
Thursday, June 20th - A famous person (historical)

Dydd Iau , Gorffennaf 18fed - Deialog "Mynd i'r Sioe amaethyddol."
Thursday, July 18th - Dialogue " Going to the Royal Welsh show" 

Dydd Iau, Medi 19eg - Gwyliau diweddar
Thursday, September 19th - Recent holidays

Dydd Iau, Hydref 17eg - Y 5 Synnwyr.
Thursday, October 17th - The 5 Senses.

Dydd Iau Tachwedd 21ain - Aelod o'r teulu.
Thursday, November 21st - A family member.

Nos Fawrth, Rhagfyr 10fed - Ymuno a Gwasanaeth Garolau y Gymdeithas Gymraeg yng nghapel Heol Ithon, Llandrindod am 6.00 p. m.
Tuesday Evening, December 10th - May join with the Welsh Society's Carol Service In Ithon Road Chapel, Llandrindod at 6.00 p. m

 

Group members at the February 2019 meeting

 

Photo: Tesne Davies