Photo: Sheep
by Jill de Gray Birch

Cymraeg/Welsh

Grwp Arweinydd EIRLYS HODGES Group Leader - eirlys@u3a-llandrindod.org.uk

Rydyn yn grŵp o ddysgwyr Cymraeg a siaradwyr Cymraeg sy’n cyfarfod i ymarfer ein Cymraeg. Fel arfer rydyn yn cyfarfod ar y trydydd Dydd Iau yn y mis am 2:00 y.p. yn ein cartrefi. Croesewir aelodau newydd. Rydyn wedi trafod nifer o bynciau o ddiddordeb Cymreig ac o ddiddordeb personol i ni e.e.teulu, llyfrau, caneuon, llenyddiaeth, hanes ac yn y blaen.

We are a group of Welsh learners and Welsh speakers who meet to practise our Welsh. We usually meet on the third Thursday of the month at 2:00 p.m. in each others’ homes. New members are always welcome. We have discussed various topics of Welsh interest and of interest to us e.g. family, books, songs, literature, history etc.

 

Programme 2018

Ionawr, 18fed. Caneuon seremoni'r cadeirio yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
18th January. Songs from the chairing ceremony at the National Eisteddfod.

Chwefror 15fed. Defnyddio'r treiglad trwynol.
15th February. Using the nasal mutation.

Mawrth 15fed. Deialog - Siopa yn y farchnad.
15th March. Dialogue - Shopping in the market.

Ebrill 19eg - Dim cyfarfod
19th April - No meeting.

Mai 17eg - Diddordebau
17th May - Interests and hobbies

Mehefin 21ain - Dilyniant ar ddiddordebau
21st June. - Follow up work on interests / hobbies

Medi 20fed Aelodau'n darllen eu gwaith am eu diddordebau
September 20th Members reading their work on their hobbies.

Hydref 18fed Dim cyfarfod achos llawdriniaeth.
October 18th No meeting because of surgery

Tachwedd 15fed Holi ac Ateb am eitemau diddorol.
November 15th Questions and Answers about interesting objects.

Rhagfyr 11eg Gwasanaeth Nadolig y Gymdeithas Gymraeg am 6.00 p. m. yng nghapel Heol Ithon.
December 11th Welsh Society Christmas Service at 6.00 p.m. at Ithon Rd. Chapel.

 

Group members at the January 2018 meeting

 

Photo: Tony Hodges